Skip to content

Algemene Voorwaarden

VOORWAARDEN PERSONAL TRANING

Artikel 1: DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Cliënt: de op de voorzijde vermelde natuurlijke persoon die Personal Training krijgt.
Damian Bitter PT: Personal Training
Personal Training Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die de cliënt met Damian Bitter PT sluit voor de Personal Training.
Intakeformulier: het formulier, tevens gezondheidsverklaring dat de cliënt tijdens de eerste sessie volledig  en naar waarheid dient in te vullen.
Personal Trainer: een gekwalificeerde personal trainer van Karen Personal Training.
Personal Training: de dienst waarbij een personal trainer een trainingsprogramma voor de cliënte samenstelt en de cliënt begeleidt bij het volgen van dit trainingsprogramma.
Sessie: een training-/coaching- moment onder persoonlijke begeleiding van de personal trainer.
Trainingsprogramma: het persoonlijke programma dat de personal trainer opmaakt bij aanvang van de Personal Training.


Artikel 2: AANMELDING

 • Voor Personal Training dient de cliënt een Personal Training Lidmaatschapsovereenkomst af te sluiten.
 • De cliënt verklaart dat hij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om een trainingsprogramma en de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de cliënt zich ertoe alvorens de Personal Training Lidmaatschapsovereenkomst te sluiten, zijn arts te raadplagen en/of zijn arts om een doktersverklaring te vragen.
 • Het intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden.
 • Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een cliënt (zonder opgaaf van reden) worden geweigerd voor Personal Training.

Artikel 3:UITVOERING EN UITVOERINGSTERMIJN

 • Inspanningsverplichting: Personal Training wordt door de personal trainer naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uitgevoerd. Noch Karen Personal Training, noch de personal trainer, staan in voor het succes en welslagen van Personal Training noch voor de mate waarin Personal Training bijdraagt aan enig door of voor de cliënt gestelde doel. 
 • De personal trainer is gerechtigd het trainingsprogramma tussentijds te wijzigen al naar gelang de personal trainer dit nodig acht.
 • Damian Bitter PT is bevoegd om gedurende het trainingsprogramma een nieuwe personal trainer aan te wijzen.
 • Personal Training kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden. Locatie en tijdstip van een sessie worden voorafgaande aan de sessie overeengekomen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de cliënt. Indien een sessie niet kan plaatsvinden op de overeengekomen locatie en/het tijdstip, dan is Damian Bitter PT gerechtigd om de sessie geheel of gedeeltelijk te verzetten naar een andere locatie of tijdstip.
 • De cliënt dient zich tenminste 10 minuten voorafgaande aan een sessie omgekleed te melden op de afgesproken locatie.
 • De cliënt zal de aanwijzingen van de personal trainer opvolgen.
 • De cliënt zal zich houden aan de door de personal trainer te geven hygiëne, kleding- en schoeisel voorschriften.
 • De Personal Trainingslidmaatschapsovereenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar of toewijsbaar.
 • De Personal Trainingslidmaatschapsovereenkomst wordt aangegaan voor de daarin vermelde bepaalde uitvoeringstermijn. Na afloop van de uitvoeringstermijn eindigt de Personal Training Lidmaatschaps-overeenkomst van rechtswege, zonder dat daarvoor een nadere opzegging vereist is.
 • Damian Bitter PT is gerechtigd de Personal Training Lidmaatschapsovereenkomst per direct of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de cliënt niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Personal Training Lidmaatschapsovereenkomst voldoet.

  ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING
 • De tarieven voor Personal Training zijn op te vragen bij Damian Bitter PT.
 • De tarieven dienen ineens per vooruitbetaling bij het ondertekenen van de Personal Training Lidmaatschapsovereenkomst  te worden voldaan of periodiek vooruit betaald. Damian Bitter PT is gerechtigd  Personal Training op te schorten, zolang de cliënt niet aan zijn (betalings-) verplichtingen heeft voldaan.
 • De cliënt heeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde tarieven, indien het niet aan Damian Bitter PT toe te rekenen valt dat een of meerdere sessies geen doorgang kan vinden en/of (een deel van) het trainingsprogramma of niet kan worden voltooid.

ARTIKEL 5: ANNULERINGEN OF TE LAAT KOMEN

 • Annuleringen: de cliënt dient een sessie tenminste 24 uur van te voren te annuleren, wanner dit niet binnen de 24uur wordt gecommuniceert dient men de volledige betaling van de geplande sessie te batelen. Deze melding dient telefonisch en/of persoonlijk worden gedaan. Als aan deze voorwaarden is voldaan, zal de geannuleerde sessie op een later tijdstip worden ingehaald. Indien de cliënt niet aan deze voorwaarden voldoet, is Damian Bitter PT niet gehouden om de sessie in te (laten) halen.
 • Te laat komen: indien een cliënt te laat is voor een sessie , is Damian Bitter PT niet verplicht om de geplande duur van die sessie te verlengen.
 • De cliënt is voor op grond van dit artikel verkorte het volledig tarief  verschuldigd en heeft geen recht op restitutie.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

 • Damian Bitter PT kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van enig door of voor de cliënt gestelde doel.
 • Damian Bitter PT is, behoudens opzet of grove schuld van haar zijde, niet aansprakelijk wanner de cliënt schade lijdt en deze schade te verwijten is:
 • Aan het niet volledig, niet correct  of niet naar waarheid invullen van het intakeformulier;
 • Aan het niet strikt opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies van de personal trainer;
 • De lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cliënt.
 • De cliënt is jegens Damian Bitter PT aansprakelijk wanneer Damian Bitter PT schade lijdt en deze schade aan de cliënt toe te rekenen valt; de cliënt zal Damian Bitter PT vrijwaren voor aanspraken van  derden ter zake.

ARTIKEL 7: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 • Op deze voorwaarden en de Personal Training Lidmaatschapsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen betreffende het totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de Personal Training Lidmaatschapsovereenkomst, of daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd een de bevoegde rechter.